YAAAAS!

No matter how you finish, make sure you stick the landing.